Сесия 2018-10-25

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №300

Докл.:Ат.Вецов

 1. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”. РЕШЕНИЕ №301

Докл.:В.Атанасов

 1. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект – „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г”. РЕШЕНИЕ №302

Докл.:В.Атанасов

 1. Разкриване на целодневна група /5-6 годишни деца/, подлежащи на задължително предучилищно образование в с.Пашови, филиал на ДГ „Ю.Гагарин” с.Св.Петка.  РЕШЕНИЕ №303

Докл.:К.Йовчева

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2018г. РЕШЕНИЕ №304

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща 529кв.м. от поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, находящ се на ул.”Банска” №8, кв.Каменица на н-ци Тодор Петров Тенчев, собственици на законно построени сгради въз основа на учредено право на строеж върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №305

Докл.:М.Белухова

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с площ от 750кв.м., в кв.34а по плана на с.Драгиново на Сава Яворов Бушнаков, собственик на законно построени сгради въз основа на учредено право на строеж върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №306

Докл.:М.Белухова

 1. Учредяване на възмездно право на строеж за трафопост със застроена площ 6кв.м. върху имот – частна общинска собственост, находящ се в кв.32 по плана на с.Юндола в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД и определяне пазарна цена на правото на строеж върху общинския имот. РЕШЕНИЕ №307

Докл.:М.Белухова

 1. Определяне и предоставяне на площ за изграждане на арт-ателие на открито за нуждите на школата по изобразително изкуство към ЦПЛР Обединен детски комплекс – Велинград. РЕШЕНИЕ №308

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Разсрочване наемните вноски на ЕТ „ГИКС – 56 Кънчо Бозев” по договор №521/10.07.2018г. за месеците октомври 2018г. –януари 2019г.вкл. РЕШЕНИЕ №309

    Докл.:Иво Ардалиев

 1. Учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от 10 години на Агенция Социално подпомагане – София на обект общинска собственост за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №310

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение №4, находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград /сградата на Прокуратурата/. РЕШЕНИЕ №311

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на магазин №3 /с предназначение за търговия и услуги/ , находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №312

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №313

Докл.:А.Бошнак

 1. Съобщаване на ПУП – Проект за частично изменение на плана за регулация на част от ул.”Скала” по плана на с.Драгиново, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №314

Докл.:А.Бошнак

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация в кв.436 по плана на гр.Велинград /„Анезица”/. РЕШЕНИЕ №315

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. ЧИПРЗ, засягащ УПИ І-184, кв.25 отреден за „училище и спортни дейности” по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №316

Докл.:инж.Али Палов

 1. По програмата за работа на ОбС:

19.1Отчет за дейността на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за трето тримесечие на 2018г.

19.2. Отчет за дейността на „МЦ Велинград – 2017” ЕООД.

 • Отчет за дейността на „ВКТВ” ЕООД за трето тримесечие на 2018г.

19.4.Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.-непредставен

 • .Приемане на тригодишна бюджета прогноза 2019- 2021г. /чл.83, чл.94, ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси/. -писмо
 • .Приемане на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ. – писмо

20.Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №317

Докл.:Председател ОбС

 1. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №318

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Даване съгласие и определяне на представител на Община Велинград в органите на управление на „Асоциация по В и К – Велинград и Сърница” на обособена територия, обслужвана от „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №319

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж №1 от находище за минерална вода „Драгиново” на „Дикси-64” ЕООД за обект – „Оранжерии” находящ се в м.”Мариница-Оранжериите” по КВС на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №320

Докл.:Г.Владимирова

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №321 от 28.09.17г., прието на редовно заседание на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №321

Докл.:Пл.Гьоров

25. ПУП – План схема за трасе на нов водопровод и реконструкция и подмяна на съществуващ водопровод в кв.Чепино, гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №322

Докл.:арх.Е.Крайчева

26.Даване съгласие за изготвяне на проектно предложение и бизнес план и енергиен одит по проект „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация на „МБАЛ-Велинград” ЕООД”. РЕШЕНИЕ №323

Докл.:Ат.Вецов

Коментарите са изключени!