СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”


СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА

ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011

„Център за социално включване „Развитие”

Длъжност

Три имена на одобрения за длъжността кандидат

За услугата „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Медиатор- 1бр.

Мая Славчова Гатева

Коментарите са изключени!