Обявление

     На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1756/29.11.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:

Изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване.

    Обекта попада в местност „Стопански двор 1”, в район 6 по КК на гр. Велинград, общ. Велинград и са част от парцеларният план на Стопански двор1. С проекта за частично изменение на плана за регулация уличните и дворищните регулационни линии не се променят. За сметка на УПИ „XXII А” се образува нов УПИ и му се дава отреждане „АВТОСЕРВИЗ, ОФИС, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ” и за имот 120. Така след направените промени:

    УПИ XXII120 – „АВТОСЕРВИЗ, ОФИС, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ” e площ 1000кв.м.

    Параметри на застрояване са – плътност 80%, Кинт=2.0, минимална озел. площ 20% ,етажност – до 3 етажа /10м/.

    Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ИК

29.11.2018 г.

Коментарите са изключени!