Сесия 2018-11-29

ДНЕВЕН РЕД:

1. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” обезпечаваща авансово плащане за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в Община Велинград, включващо следните обекти: път от край населено място гр.Велинград до център с.Драгиново и изграждане на нов път от разклона след с.Абланица до начало с.Цветино”.РЕШЕНИЕ №324

Докл.:инж.П.Кондев

2. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13 – находище за минерална вода „Драгиново” на „АМОС-СПОРТ” ЕАД за обект „Хотелски комплекс с басейн”, находящ се в кв.68 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №325

Докл.:Пл.Гьоров

3. Издаване на запис на заповед от Община Велинград  в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград, включващо следните обекти: път от край населено място гр.Велинград до център с.Драгиново и изграждане на нов път от разклона след село Абланица до начало село Цветино, община Велинград, Област Пазарджик“. РЕШЕНИЕ №326

Докл.:инж.П.Кондев

4. Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2019г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”. РЕШЕНИЕ №327

Докл.:Пл.Гьоров

5. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.””Башкова чука/разсадник”. РЕШЕНИЕ №328

Докл.:инж.Я.Чолаков

  1. Питания и въпроси.
  2. Избор на комисия за извършване проверка на документи на кандидатите за съдебни заседатели, изслушване съгласно чл.68а от ЗСВ, изготвяне на доклад и внасяне на проект за решение за одобряване на допуснати кандидати. РЕШЕНИЕ №329

Докл.:инж.Али Мареков

      8.Допълнение на Решение №278/27.09.2018г. относно учредяване на „Общински солидаерн фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград“. РЕШЕНИЕ №330

Докл.:Н.Стефанова

       9.Кандидатстване на Община Велинград с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул.Братя Маврикови в гр.Велинград“ в участъка от ул.“Клептуза“ в посока към ул.“Хр.Ясенов“ за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“. РЕШЕНИЕ №331

Докл.:инж.П.Кондев

10. Издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Община Велинград за проект: Внедряване на мерки заенергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Велинград“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“. РЕШЕНИЕ №332

Докл.:В.Атанасов

11. Издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Община Велинград за проект „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в гр.Велинград“ по ОП „Регион в растеж 2014-2020г.“.РЕШЕНИЕ №333

Докл.:Ат.Вецов

12. Изменение на Решение №63/22.02.2018г. на ОбС – Велинград относно промяна членове на комисия за провеждане на търг.РЕШЕНИЕ №334

Докл.:Б.Чинков

13. Приемане на актуализиран План за развитие на горите на територията на Община Велинград по проект „Интегрирано, ориентирана към бъдещото управление на Европейските горски ландшафти”. РЕШЕНИЕ №335

Докл.:Пл.Гьоров

14. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане и имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.РЕШЕНИЕ №336

Докл.:Н.Келчева

15. Продажба на земя-ЧОС, представляваща поземлен имот в кв.76 по плана на с.Драгиново на Асан Сефер, собственик на законно построена сграда на основание учредено право на строеж върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №337

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

16. Продажба на общински поземлен имот по кадастралните регистри на гр.Велинград, находящ се под жп надлеза и определяне на пазарна цена за продажба на имота. РЕШЕНИЕ №338

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

17. Продажба на общински поземлен имот по кадастралните регистри на гр.Велинград, находящ се на ул.Тодора, Асфалтова база и определяне на пазарна цена за продажба на имота.РЕШЕНИЕ №339

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

18. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.9 по плана на с.Драгиново чрез продажба частта на общината на Пламен Тахчиев и определяне пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №340

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

19. Продажба на земя-ЧОС, находяща се на ъгъла на бул.”Хан Аспарух” и ул.”Кисловодск” на Сабри Рубски, собственик на законно построена жилищна сграда-къща и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №341

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

20. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13 от находище на минерална вода Драгиново на „Сафко-Стефан Гуджов” ЕООД за обект „Сладкарски цех”. РЕШЕНИЕ №342

Докл.:Г.Владимирова

21. Изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното на „ЕСПА 1” ООД за обект „Хотелски комплекс” в кв.232 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №343

    Докл.:Г.Владимирова

22. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж № 2 от находище на минерална вода „Драгиново”за обект: пералня в м.”Градев дол” по КВС землище с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №344

Докл.:Г.Владимирова

23. Даване на съгласие за издаване разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточници Сондаж №5 и Сондаж №13 за обекти: обществени чешми с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №345

Докл.:Г.Владимирова

24. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13 с.Драгиново за обекти: Обществена пералня и баня в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №346

Докл.:Г.Владимирова

25. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №5 от находище за минерална вода „Драгиново” за обект: СУ „М.Драгинов”, ДГ „Пролет”, НЧ”М.Драгинов”, Поща и кметство. РЕШЕНИЕ №347

Докл.:Г.Владимирова

26. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Вельовица”. РЕШЕНИЕ №348

Докл.:Ив.Карашикова

27. ПУП-ЧИ на плана за застрояване на УПИ №Х-„Учебно-възпитателна дейност и детско заведение” в кв.111 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №349

Докл.:арх.Е.Крайчева

28. По програмата за работа на ОбС:

28.1.       От м.октомври-Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

28.2.:Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика

Коментарите са изключени!