Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1802/04.12.2018 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :

        Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХІ-272 в кв.10 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.

      С проект за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ ХІ-272-свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, със следните параметри: плътност на застрояване- 60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона – Жм.

.   Промените се отразени с кафяв цвят в скицата с идейно предложение.

         Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

         Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

05.12.2018 г.

Коментарите са изключени!