Предстоящо заседание, което ще се проведе на 18.12.2018 г. /вторник/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  18.12.2018 г. /вторник/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питания и въпроси.
  2. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2019г.

Докл.:инж.А.Мареков

        3. Промяна бюджета на Община Велинград за 2018г.

Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

      4. Намаляване числеността на отдел „Финанси и бюджет“ и увеличаване числеността на отдел „Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията“ за кметство Драгиново.

Докл.:Т.Янков

          5. Избор на ВрИД Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Велинград“ ЕООД.

Докл.:инж.А.Мареков

          6. Изплащане на тантием за 2016г. и определяне на неговия размер на Йордан Нанов.

Докл.:Н.Видаркинска

     7.Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаващ авансово плащане за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград – с.Драгиново, с.Грашево, с.Пашови, с.Света Петка, с.Кръстава“.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

       8. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград – с.Драгиново, с.Грашево, с.Пашови, с.Света Петка, с.Кръстава“.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

     9.Оттегляне на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград, приета с решение №231/26.05.16г. на ОбС- Велинград.

Докл.:Т.Янков

10. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Веилнград.

Докл.:Цв.Спасова

11. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода от 01.08.18г. до 31.10.18г. и решенията, които към 31.07.18г. са били в процедура по изпълнение.

Докл.:Н.Видаркинска

12. Изграждане на уширение на бул.”Съединение” от о.т.1955 до о.т.1953 в кв.Каменица.

Докл.:Пл.Гьоров

13. Възобновяване на производство по издаване на Решение №189 от 29.06.17г. и промяна на максимални цени за таксиметров превоз на пътници по съответната тарифа.

Докл.:Пл.Гьоров

14. Откриване на процедура за отдаване под наем на петна №15 и №16, разположени на ул.”Терегово”, с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков

15. Изменение на Решение №206/28.06.18г. на ОБС – Велинград относно детска градина „Ю.Гагарин с.Св.Петка, филиал в с.Всемирци.

Докл.:Б.Чинков

16. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно №3, находящо се в УПИ За парк в кв.142 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков

17. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот в кв.3 по плана на с.Грашево на Орлин Малинов Доспатски, собственик на законно построена сграда на основание учредено право на строеж върху него и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова

18. Приемане „Спортен календар за 2019г.”.

Докл.:Цв.Спасова

19. Даване съгласие на Община Велинград да стане член на Българската асоциация за пещерен и еко туризъм.

Докл.:Цв.Спасова

20. Одобряване на Годишен отчет за 2018г. по изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2016-2019г.

Докл.:Р.Халачева

21. Одобряване на Годишен отчет за 2018г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016-2020г.

Докл.:Р.Халачева

22. Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2018г.

Докл.:Т.Кръстева

23. Общински годишен план за младежта за 2019г.

Докл.:Т.Кръстева

24. Отчет по Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2018г.

Докл.:Т.Кръстева

25. Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2019г.

Докл.:Т.Кръстева

26. Годишна програма за развитие на читалищната дейност – 2019г.; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2019г.

Докл.:Ил.Гешева

27. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ЧИПРЗ, засягащ промяна отреждането на УПИ ІV- „Детско заведение” в „Молитвен дом-Джамия” и на УПИ VІ „Битови услуги, озеленяване” в „Детско заведение” по плана на с.Алендарова.

Докл.:инж.А.Палов

28. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Делове”.

Докл.:Ив.Карашикова

29. ПУП-ЧИПР на УПИ за производство и услуги, и на УПИ –общински в кв.82 по плана на гр.Велинград, както и на улица с ос.т.270-372-3710.

Докл.:арх.Е.Крайчева

30. Изменение на улична регулация – ул.”Съединение” между кв.7 и кв.8 в с.Долна Дъбева.

Докл.:инж.А.Палов

31. Изменение на улична регулация между кв.1, кв.2, кв.3, кв.4 и кв.5 на с.Бутрева.

Докл.:инж.А.Палов

32. Произнасяне по приет помощен план в м.”Крушица”.

Докл.:А.Бошнак

33. Произнасяне по приет помощен план в м.”Гадженица”.

Докл.:А.Бошнак

34. Разглеждане и одобряване  на ПУП –Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.8 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак

35. Разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.31 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак

36. Разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.65 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак

37. Произнасяне по приет помощен план в м.”Юруковото”.

Докл.:А.Бошнак

38. Даване на съгласие за изготвен ПУП-засягащ ЧИПРЗ на поземлен имот в кв.11 по плана на с.Долна Дъбева.

Докл.:инж.А.Палов

39. По програмата за работа на ОбС:

39.1.От м.ноември-Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика.

39.2.Отчет за дейността на отдел „Инспекторат” при Община Велинград за периода 01.01.18г. -30.11.18г.

39.3.Отчет по изпълнение на програмата за управление на Община Велинград 2018г., включващ общинско имущество и приходи от тях.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане

Час

Комисия

17.12.2018г.      /понеделник/ 14.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
17.12.2018г.     /понеделник/ 14.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
17.12.2018г. /понеделник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
17.12.2018г. /понеделник/ 15.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
17.12.2018г. /понеделник/ 16.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
17.12.2018г. /понеделник/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!