Сесия 2010-12-18

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №350

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Сключване на тристранни споразумения между Община Велинград, купувачи на имоти общинска собственост и взискатели по изпълнителни дела.РЕШЕНИЕ №351

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Съответствие на дейностите по проект с тема – закупуване на оборудване за музикалните школи към ЦПЛР-ОДК-Велинград в съответствие с приоритетите на Общински план за развитие на Община Велинград 2014г.-2020г. и на Стратегия за развитие на Община Веилнград 2014г.-2020г. РЕШЕНИЕ №352

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Разрешение за изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.”Сивек”. РЕШЕНИЕ №353

Докл.:арх.Е.Бушнакова

 1. Одобряване на петна с номера от №1 до №21 на пл.”Николай Гяуров” за продажба на мартеници. РЕШЕНИЕ №354

Докл.Б.Чинков

 1. Питания и въпроси.
 2. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2019г. РЕШЕНИЕ №355

      Докл.:инж.А.Мареков

 1. Промяна бюджета на Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №356

      Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Намаляване числеността на отдел „Финанси и бюджет“ и увеличаване числеността на отдел „Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията“ за кметство Драгиново.РЕШЕНИЕ №357

      Докл.:Т.Янков

 1. Избор на ВрИД Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Велинград“ ЕООД. РЕШЕНИЕ №358

      Докл.:инж.А.Мареков

 1. Изплащане на тантием за 2016г. и определяне на неговия размер на Йордан Нанов.РЕШЕНИЕ №359

      Докл.:Н.Видаркинска

 1. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаващ авансово плащане за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград – с.Драгиново, с.Грашево, с.Пашови, с.Света Петка, с.Кръстава“.РЕШЕНИЕ №360

      Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград – с.Драгиново, с.Грашево, с.Пашови, с.Света Петка, с.Кръстава“.РЕШЕНИЕ №361

      Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Оттегляне на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград, приета с решение №231/26.05.16г. на ОбС- Велинград. РЕШЕНИЕ №362

      Докл.:Т.Янков

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Веилнград. РЕШЕНИЕ №363

      Докл.:Цв.Спасова

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода от 01.08.18г. до 31.10.18г. и решенията, които към 31.07.18г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ №364

      Докл.:Н.Видаркинска

 1. Изграждане на уширение на бул.”Съединение” от о.т.1955 до о.т.1953 в кв.Каменица. РЕШЕНИЕ №365

      Докл.:Пл.Гьоров

 1. Възобновяване на производство по издаване на Решение №189 от 29.06.17г. и промяна на максимални цени за таксиметров превоз на пътници по съответната тарифа. РЕШЕНИЕ №366

      Докл.:Пл.Гьоров

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на петна №15 и №16, разположени на ул.”Терегово”, с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №367

      Докл.:Б.Чинков

 1. Изменение на Решение №206/28.06.18г. на ОБС – Велинград относно детска градина „Ю.Гагарин с.Св.Петка, филиал в с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №368

      Докл.:Б.Чинков

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно №3, находящо се в УПИ За парк в кв.142 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №369

      Докл.:Б.Чинков

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот в кв.3 по плана на с.Грашево на Орлин Малинов Доспатски, собственик на законно построена сграда на основание учредено право на строеж върху него и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №370

      Докл.:М.Белухова

 1. Приемане „Спортен календар за 2019г.”. РЕШЕНИЕ №371

      Докл.:Цв.Спасова

 1. Даване съгласие на Община Велинград да стане член на Българската асоциация за пещерен и еко туризъм. РЕШЕНИЕ №372

      Докл.:Цв.Спасова

 1. Одобряване на Годишен отчет за 2018г. по изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2016-2019г. РЕШЕНИЕ №373

      Докл.:Р.Халачева

 1. Одобряване на Годишен отчет за 2018г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №374

      Докл.:Р.Халачева

 1. Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2018г. РЕШЕНИЕ №375

      Докл.:Т.Кръстева

 1. Общински годишен план за младежта за 2019г. РЕШЕНИЕ №376

      Докл.:Т.Кръстева

 1. Отчет по Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №377

      Докл.:Т.Кръстева

 1. Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ №378

      Докл.:Т.Кръстева

 1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност – 2019г.; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2019г.РЕШЕНИЕ №379

      Докл.:Ил.Гешева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ЧИПРЗ, засягащ промяна отреждането на УПИ ІV- „Детско заведение” в „Молитвен дом-Джамия” и на УПИ VІ „Битови услуги, озеленяване” в „Детско заведение” по плана на с.Алендарова. РЕШЕНИЕ №380

      Докл.:инж.А.Палов

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Делове”. РЕШЕНИЕ №381

      Докл.:Ив.Карашикова

 1. ПУП-ЧИПР на УПИ за производство и услуги, и на УПИ –общински в кв.82 по плана на гр.Велинград, както и на улица с ос.т.270-372-3710. РЕШЕНИЕ №382

      Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. Изменение на улична регулация – ул.”Съединение” между кв.7 и кв.8 в с.Долна Дъбева. РЕШЕНИЕ №383

      Докл.:инж.А.Палов

 1. Изменение на улична регулация между кв.1, кв.2, кв.3, кв.4 и кв.5 на с.Бутрева.РЕШЕНИЕ №384

      Докл.:инж.А.Палов

 1. Произнасяне по приет помощен план в м.”Крушица”. РЕШЕНИЕ №385

      Докл.:А.Бошнак

 1. Произнасяне по приет помощен план в м.”Гадженица”. РЕШЕНИЕ №386

      Докл.:А.Бошнак

 1. Разглеждане и одобряване на ПУП –Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.8 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №387

      Докл.:А.Бошнак

 1. Разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.31 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №388

      Докл.:А.Бошнак

 1. Разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.65 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №389

      Докл.:А.Бошнак

 1. Произнасяне по приет помощен план в м.”Юруковото”.РЕШЕНИЕ №390

      Докл.:А.Бошнак

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП-засягащ ЧИПРЗ на поземлен имот в кв.11 по плана на с.Долна Дъбева.РЕШЕНИЕ №391

      Докл.:инж.А.Палов

 1. По програмата за работа на ОбС:

44.1.От м.ноември-Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика.

44.2.Отчет за дейността на отдел „Инспекторат” при Община Велинград за периода 01.01.18г. -30.11.18г.

44.3.Отчет по изпълнение на програмата за управление на Община Велинград 2018г., включващ общинско имущество и приходи от тях.

Коментарите са изключени!