Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на приетата с Решение № 53/25.02.2015 год. на Общински съвет – Велинград Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2015-2019 г. С програмата се цели да се направи подбор на оптимални управленски решения, които да се основават на приетата политика за развитие през стратегическия период. Реализацията на тази цел изисква анализ на състоянието на общинската собственост и възможностите за нейното развитие, както и най- важните проблеми и приоритети, които общината трябва да реши за подобряване на управлението, стопанисването и опазването на собствеността си. Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. Предначертаните предварително цели и приоритети, оповестените намерения на общината при управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. Предварително обявените стратегически намерения ще предизвика по-широк интерес и съответно ще увеличи приходите от продажба и отдаване под наем.

ІІ.ОСНОВНИ ЦЕЛИ,ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Основни цели:

1.1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

1.2. Опазване и подобряване на екологичната среда

1.3. Пълно идентифициране на обема общинска собственост

1.4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от стопанисването на общинската собственост.

Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират поддържането на общинската собственост в оптимален обем, структура и при оптимално управление, като гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Законосъобразност

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметски наместници действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда, предвиден в закона, като не се допуска конфликт на интереси.

2.2. Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. Имотите и вещите, общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

2.3. Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

2.4. Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

2.5. Състезателност при разпореждането.

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин, определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

 

3. Приоритети

3.1. Отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в интерес на жителите на община Велинград.

3.2. Увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова собственост.

3.3. Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.

            Предмет на настоящата програма са недвижимите незастроени и застроени жилищни и нежилищни имоти, общинска собственост, които са на пряко управление и разпореждане на общинския съвет и кмета на общината и са предназначени за отдаване под наем и продажба, както и имотите, които Общината ще апортира като участие в търговски дружества (ако има такива).

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ актуализирането ? през годината в зависимост от конкретните условия и нормативна уредба.

 

ІІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост обхваща периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Предмет на  програмата са имоти – публична и частна общинска собственост. С имотите и вещите, които са извън обхвата на програмата се извършват разпоредителни действия след нейното актуализиране. Програмата подлежи на текущо актуализиране през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание чл.8, ал.9  от ЗОС.

Съгласно от чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост Програмата съдържа:

 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
 2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
 3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;
 4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
 5. обектите,за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

ІV. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Прогнозни  приходи през 2018 г.

 

             1.1.От наеми общински обекти и терени –    140 000 лева

              В т.ч.

              – от обекти- 50 000 лв.

              – от терени –75 000 лв.

              – от наем по краткосрочни договори -15 000 лв.

             1.2. От продажба на общинска земя и сгради – 10 000 лева

             1.3. От наем на земеделски земи – 60 000 лева

             1.4. От концесии – 3 642 лева

 

V. ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ,ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ

1. Сгради

Магазин № 2 със застроена площ 22 кв.м., находящ се в УПИ ІХ, кв.111 /Пазара/ по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.02г./.

Магазин със застроена  площ от 72 кв.м., находящ се в УПИ ХV-3103 , кв.126 по плана на гр.Велинград.  /бивш спортен магазин/

Магазин №15 с предназначение за търговия със застроена площ 73 /седемдесет и три/ кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 (Пазара) /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г./

Самостоятелен обект с идентификатор 10450.502.276.1.3 с площ от 14.48 кв. м. с предназначение „за търговска дейност”, находящ се на първи етаж на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 10450.502.276 / сградата на Прокуратурата/

Помещение с площ от 105кв.м. /бившата дискотека/, находящо се на първия етаж от  триетажна масивна сграда, застроена на 215кв.м., построена в УПИ ІХ-младежки дом в кв.10 по плана на с.Света Петка

1.1  Лекарски и зъболекарски кабинети

 

 • обект № 41136.0.381.1.1 – зъболекарски кабинет, обект № 41136.0.381.1.2 и обект № 41136.0.381.1.3 – здравни кабинети, находящи се в сграда 01,поземлен имот 381,кв.13 по плана на с. Света Петка, Община Велинград
 • помещение с площ 16 кв.м. в СОУ «Методи Драгинов» -  с. Драгиново  с предназначение – извършване на стоматологична помощ
 • помещение с площ 23 кв.м., находящо се на третия етаж на сграда, построена в УПИ VI – за  поща и кметство, кв. 28 по плана на   с. Драгиново,  с предназначение – извършване на стоматологична помощ
 • 2/два/ броя помещения  с обща  площ от 21,5 и 18,13,  находящи се на третия етаж  на  сграда построена в УПИ VI –За поща и кметство, кв.28 по плана на с.Драгиново
 • на зъболекарски кабинет с площ с площ от 25 кв.м.,  находящ се на третия етаж  на  сграда построена в УПИ  IX –За поща и кметство, кв.10 по плана на с. Св.Петка
 • на помещение с площ от 21,5 кв.м.  находящо се на третия етаж  на  сграда построена в УПИ VI –За поща и кметство, кв.28 по плана на с.Драгиново с предназначение: за лекарски кабинет
 • лекарски кабинет с площ от 42 кв.м.  находящо се на първия етаж в Здравната служба на с.Света Петка в УПИ  II , кв.12 по плана на с.Света Петка

 

VІ. ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ,ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ

ТЕРЕНИ   ЗА ОТДАВАНАЕ  ПОД  НАЕМ

Петна с номера  № 7, № 8, № 9 ,№ 10, № 11,№ 12, № 13, № 14, №15 и № 16, всяко едно с площ от 20 кв.м. за поставяне на премествам търговски обект на ул. „Терегово”  от о.т. 72 до о.т.22 за срок от 5 /пет/години по плана на с.Драгиново.

 2 броя петна , всяко с площ от 20 кв. м.в УПИ VI „ за озеленяване”, кв. 133

Петно №2 с площ от 20 кв. м., находящо се на ул. „Мариница” , от о.т.75 до о.т. 12  по плана на с Драгиново.

Петно с площ от 19 кв. м., УПИ XVI-7318  „ за помпена станция”, кв. 1981 по плана на  гр. Велинград.

Петно с площ от 50 кв. м., УПИ V „за парк”, кв. 408 по плана на гр. Велинград

Петно с площ от 12 кв. м. с предназначение  „ за търговия” , за поставяне на преместваем  обект за търговия  в кв. 17, УПИ XVIII по плана на с. Грашево.

Петно   с площ от 1 кв. м., находящо се в улична регулация от о.т. 398 до о.т. 394 по плана на гр. Велинград

ТЕРЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ / за срок  до 1 година/

Петно с площ от 1 кв. м. за кафе машина в УПИ  IV, кв. 133 по плана на гр. Велинград.

Петно №1 с площ от 2 кв. м. с предназначение „ за електромеханични колички” , находящо се в УПИ  III – „ за озеленяване”, кв. 660 по плана на гр. Велинград /Фреша/

Петно №2 с площ от 4 кв. м. с предназначение „ за електромеханични колички” , находящо се в УПИ  III – „ за озеленяване”, кв. 660 по плана на гр. Велинград /Фреша/

Петно № 2 с площ от 2 кв. м., УПИ  VII -  „ за парк и баня”, кв. 1981 /Боров парк/

Петно № 1 с площ от 3 кв. м., УПИ  VII -  „ за парк и баня”, кв. 1981 /Боров парк/

 

VІІ.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ  ПО ЗЕМЛИЩА

Земеделски земи, признати и възстановени като общинска собственост, съгласно чл.18ж,ал.1 и чл.27,ал.1 от ППЗСПЗЗ и Заповеди РД-06-66 от 27.05.2011г.р РД-06-9 от 19.01.2012 г. по чл.45в,ал.7 от ППЗСПЗЗ   и РД 06-83 от 09.05.2017 г. на Директора на Областна дирекция ”Земеделие” – гр.Пазарджик

Землище Велинград – земи с обща площ 1800 дка.

Землище Драгиново –земи с обща площ  560 дка.

Землище Грашево – земи с обща площ 1800 дка.

Землище Кръстава –земи с обща площ 2200 дка.

Землища Пашово –земи с обща площ 170 дка.

Землище Рохлева –земи с обща площ 130 дка.

Землище Враненци-земи с обща площ 35 дка.

Землище Бутрева – земи с обща площ 200 дка.

Землище Горна Дъбева –земи с обща площ 80 дка.

Землище Света Петка –земи с обща площ 320 дка.

Землище Бозева –земи с обща площ 240 дка.

Землище Биркова- земи с обща площ 40 дка.

Землище Чолакова-земи с обща площ 160 дка.

Землище Абланица –земи с обща площ 40 дка.

Землище Цветино -земи с обща площ 40 дка.

VІІІ.ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

Продажба на общински имоти

            1. По чл. 35, ал. 1 от ЗОбС /публични търгове и конкурси/.

ПИ с идентификатор 10450.502.1946 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 340 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ІХ в кв.414 по регулационния план на гр.Велинград, одобрен с Решение №415/27.11.2014 г. на ОбС-Велинград и Заповед №1435/26.10.2006 г., АЧОС №1016/07.01.2019 г.

            2.Продажба на имоти по чл. 35, ал.3 от ЗОбС/продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/.

 3. По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОбС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/.

По т.2 и т.3 ще бъдат продавани общински имоти при подаване на заявления от граждани, като Програмата ще бъде актуализирана и допълнена с имотите, предмет на продажбата.

Придобиване на имоти и вещи

Поземлен имот, частна собственост с идентификатор 10450.501.3164 с площ от 7704 кв.м. по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК.

 

ІХ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

 

       1. Рекултивация на депо за битови отпадъци с прекратена експлоатация в рамките на поземлени имоти – общинска публична собственост, находящи се в местността „Реповица” по КККР на град Велинград, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК   с идентификатори: 10450.85.137, 10450.85.30, 10450.85.31, 10450.85.32, 10450.85.33, 10450.85.34, 10450.85.35, 10450.85.36, 10450.85.37, 10450.85.18 и 3200 кв.м. от ПИ с идентификатор 10450.84.52 в м. „Дренков дол” по КККР на град Велинград.

      2. Разширение на гробищен парк включващ поземлени имоти – общинска публична собственост, находящи се в местността „Сивек” по КККР на град Велинград, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК   с идентификатори: 10450.8.2, 10450.8.3, 10450.8.4, 10450.8.140, 10450.8.141, 10450.8.142, 10450.8.143, 10450.8.144, 10450.8.145, 10450.9.3, 10450.9.4, 10450.9.5, 10450.9.121.

 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2019 година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината

Коментарите са изключени!