АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.  в част :

 

VІІ.Продажби на общинска земя.

 

3.По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:   

  – 9 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10450.501.3194 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/ 06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-10438/04.12.2018 г. на Началника на СГКК-Пазарджик /стар идентификатор: 10450.501.3033; 10450.501.434; номер по предходен план: квартал 301, парцел:VІІІ-484/, целият с площ от 261 кв.м., АЧОС№1078/22.01.2019 год.

Коментарите са изключени!