ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

                На основание Заповед №431/22.03.2019 година на Кмета на община Велинград:

- На 10.04.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен конкурс  за отдаване под наем за срок от 5 /години/ на следният общински имот:

- петно №3 с площ от 20 /двадесет/ кв.м с предназначение за „За търговия и услуги”, за поставяне на преместваем обект, находящо се в УПИ IV „За парк”, кв.142 по плана на гр.Велинград.

              - Определям начална конкурсна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 130.00лв. / сто и тридесет/лв. без ДДС.

              -Определям следните конкурсни условия:

                -месечна наемна цена

               -изпълнение на „Модифициран типов павилион”

               -референции за изправни търговци по договори с община Велинград.

               -поддържане на чистота в района около петното с площ от 100 кв.м..

         - Определям депозит  за участие в размер на390.00 лв./триста и деветдесет лв./ която представлява 25 % от началната годишна месечна наемна цена, който се внася по сметка BG 47 RZBB 91558420010506, BIG:RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК ”АД до 15,00 часа на 09.04.2019 година.

         - Утвърждавам конкурсна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 02.04.2019 год. до 09.04.2019 год.

        - Оглед и информация за петното може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 02.04.2019 година до 09.04.2019 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.31 на Община Велинград.

       – Определям краен срок за приемане на конкурсните предложения  до 16.00 часа на 09.04.2019 година в Деловодството на община Велинград.

       8-  Предложението съдържа:

 • Заявление /образец/
 • Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/.
 • Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.
 • Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
 • Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/.
 • Декларация за оглед на петното /образец/
 • Плик  «Предлагана цена»
 • Разработка по условията на публично оповестения конкурс.

За юридически лица допълнително се прилагат:

 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 • Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл.87, ал.6 по ДОПК.

       – При постъпило предложение само от един кандидат  или не постъпи предложение публично оповестения конкурс се отлага с една седмица. Повторна процедура по т.1 да се проведе при същите условия, час и място на 17.04.2019 година, като удължавам срока за продажба на конкурсни документи и внасяне на депозит до 15.30 часа на 16.04.2019 година и определям краен срок подаване на конкурсни документи 16.00 часа на 16.04.2019 година.

Д-р Костадин Коев :……………….                                                                        

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

                                       

Коментарите са изключени!