РЕШЕНИЕ № 92/28.03.2019г.

Относно: Даване съгласие за изготвен ПУП-ПР, засягащ част от кв.10 по плана на с.Алендарова.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и във връзка  с изтеклите срокове по чл. 208 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

1

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласието си като  собственик на уличната мрежа  и съсед  за изготвения  ПУП –– план за регулация за част от кв.10 по плана на с. Алендарова, както :

             - изменя регулацията на улица с ос.т. № 12-39 и образуване на улица с о.т. 12- 12а.

    Измененията са направени със зелен и червен цвят в проекта.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №30 от дневния ред, по вх.№203/18.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!