РЕШЕНИЕ № 93/28.03.2019г.

Относно: Проект за изменение на улична регулация за улица между кв.1 и кв.6 в с.Кандьови.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(1) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.135 от ЗУТ, във връзка с чл.124а от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост в конкретният случай улица – между о.т.21-22-23 между кв.1, кв.6, в с. Кандьови, общ. Велинград за частично изменение на плана за регулация, като уличната регулация между о.т.21-22-23 се променя във връзка със съществуващ на място път, като се преместват о.т. 22 и 23 и се образува нова такава – 23а.

             Широчината на улицата се запазва6,00 м. Промените са отразени с кафяв цвят в графичната част. Източната граница на УПИ XIII- държ.се съпоставя с имотната граница на ПИ 44 в кв.1. Площта на УПИ XIII- държ. след промените е 890 кв.м. УПИ  I-45  се заличава за сметка на новообразуваната улица, а останалата част се придава към УПИ VIII-озеленяване в кв. 6. Площта на  УПИ VIII-озеленяване в кв. 6 след промените е455 кв. м. Площта на УПИ II-46,50, кв.6 след промените е 470 кв.м.  Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №31 от дневния ред, по вх.№204/18.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!