Сесия 2019-04-18

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария.РЕШЕНИЕ № 97

Докл.:инж.А.Мареков

 1. Отчет на дейността на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2018г.РЕШЕНИЕ № 98 

Докл.:Г.Минков

 1. Приемане на вътрешни правила за Община Велинград по Закона за мерките срещу изпиране на пари/ЗМИП/. РЕШЕНИЕ № 99

Докл.:Ат.Вецов

 1. Кандидатстване на Община Велинград пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги гр.Велинград“.РЕШЕНИЕ № 100

Докл.:В.Атанасов

 1. Приемане на проект за изменение Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти. РЕШЕНИЕ № 101 

Докл.:Ат.Вецов

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 102

Докл.: Ат.Вецов

 1. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2018г. РЕШЕНИЕ № 103

Докл.:Т.Кръстева

 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г. РЕШЕНИЕ № 104

 Докл.:Т.Кръстева

 1. Отчет за дейността на читалищата за 2018г., разглеждане на доклади на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства. РЕШЕНИЕ № 105 

Докл.:Ил.Гешева

 1. Сключване на договор с Мехмед Ал.Льотев за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за Кметство в с.Бозьова. РЕШЕНИЕ № 106

Докл.:Б.Чинков

 1. Промяна на предназначението на имоти в 145 масив по КВС на гр.Велинград в местността „Дълбоки дол“, определяне на оценка на придаваеми части, даване съгласие за сключване на договори за прекратяване и придобиване на съсобственост чрез покупко-продажба на идеални части и даване на съгласие за извършване на прихващане. РЕШЕНИЕ № 107

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Отнемане на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня“ на „Елбрус Холидейс“ ЕООД за обект: „СПА хотел „Елбрус“, находящ се в кв.4201 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 108 

Докл.:Г.Владимирова

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в кв.69 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 109

Докл.:арх.Ели Цинцева

 1. Проект за изменение на улична регулация – изменение на улична регулация между кв.1, кв.2, кв.3, кв.4 и кв.5 в с.Бутрева. РЕШЕНИЕ № 110

 Докл.:инж.А.Палов

 1. Проект за изменение на улична регулация –ул.”Съединение” между кв.7, кв.8 в с.Долна Дъбева. РЕШЕНИЕ № 111

Докл.:инж.А.Палов

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград”ЕООД за 2018г.и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г. РЕШЕНИЕ № 112 

Докл.:д-р Ж.Чешмеджиев

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. РЕШЕНИЕ № 113

Докл.:д-р Ив.Динев

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 6 750лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 114

 Докл.:инж.П.Кондев

 1. По програмата за работа на ОбС:

20.1. Отчет за първо тримесечие на 2019г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД

20.2.Отчет за дейността на „МЦ Велинград 2017” ЕООД за І-во тримесечие на 2019г.

20.3. Разглеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград; - предложение с вх.№259/10.04.19г.за неразглеждане, поради непостъпили предложения, относно изменение на местните такси и цени на услуги.

20.4.Приемане Наредба за почетни звания и символи на Община Велинград.-отложена с писмо вх.№251/09.04.19г.

20.5.Приемане годишен ОПР,  баланс и отчет на Управителя на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. Отчет за първо тримесечие на 2019г.РЕШЕНИЕ № 115

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!