РЕШЕНИЕ № 116 /21.05.2019г.

Относно: Прекратяване на Договор за управление №515/05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността Управител на «ВКТВ» ЕООД до провеждане на конкурс.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

11

1

10

1

23

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           Не освобождава от длъжност управител Георги Аспарухов Мяшков с ЕГН-6410073524 на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД с ЕИК 822106633, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Академик Иван Павлов” №1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.05.2019г., Протокол №7, точка №1 от дневния ред, по вх.№294/10.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!