Сесия 2019-05-21

ДНЕВЕН РЕД:

1.Прекратяване на Договор за управление №515/05.06.2017г. с Георги Аспарухов Мяшков без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ длъжността Управител на «ВКТВ» ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 116

Докл.:Б.Бозьов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                        /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!