РЕШЕНИЕ №1

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.01.2011г. с протокол №1.

ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”.

         На основание §133, ал.3 от Закона за водите и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие на Община Велинград да  бъдат предоставени от Държавата представлявана от Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години на минералните води на Находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и Находище за минерална вода „Драгиново”.

         2.Изпълнението на настоящето решение Общински съвет – Велинград възлага на Кмета на Община Велинград.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply