Сесия 2019-05-30

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. РЕШЕНИЕ № 117

Докл.:Ат.Вецов

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. РЕШЕНИЕ № 118

Докл.:д-р Ив.Динев

 1. Приемане годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г. РЕШЕНИЕ № 119

 Докл.:Г.Мяшков, Димитрина Цекова

 1. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.  РЕШЕНИЕ № 120

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Изменение на Решение №330/29.11.2018г., във връзка с решение №278/27.09.18г. относно Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград”. РЕШЕНИЕ № 121

Докл.:Н.Стефанова

 1. Даване на разрешение на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД да предприеме действия по провеждане на процедура по ЗОП за закупуване на система за производство на кислород от въздух. РЕШЕНИЕ № 122

Докл.:д-р Ж.Чешмеджиев

 1. Проект на програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2019г. и отчет на готовността за провеждането им. РЕШЕНИЕ № 123

Докл.:Ил.Гешева

 1. Взимане на решение за опрощаване на сума,представляваща неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете на Христина Г.Галина. РЕШЕНИЕ № 124

Докл.: Н.Стефанова

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Община Велинград, за обект „Общински дом за стари хора”. РЕШЕНИЕ № 125

Докл.:Г.Владимирова

 1. Отказ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13, находище с.Драгиново на „СИНКЕВИЦА” ЕООД за обект „Обувен цех” кв.65 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 126

 Докл.:Г.Владимирова

 1. Допълнение на Решение №86 на Общински съвет – Велинград от 28.03.19г., относно график за провеждане на процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина от корен. РЕШЕНИЕ № 127 

Докл.:Ал. Бошнаков

 1. Продажба на действително добити количества дървесина в горска територия собственост на Община Велинград, намираща се на територията на ДГС „Алабак”. РЕШЕНИЕ № 128 

Докл.:Ал. Бошнаков

 1. Осигуряване на финансови средства, необходими за финансиране извършването на археологически разкопки и частична реставрация и консервация в местността „Св.Пророк Илия”. РЕШЕНИЕ № 129 

Докл.:Цв.Спасова

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг на петно от 4кв.м., находящо се в кв.141  по плана на гр.Велинград за поставяне на преместваеми обекти – електромеханични играчки – колички – парк до читалище „Отец Паисий”.РЕШЕНИЕ № 130

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Даване на съгласие за одобрено петно от ЕСУТ на гр.Велинград за поставяне на кафе-автомат и сключване на договор за една година с „Нит Фемили” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 131

 Докл.:Б.Чинков

 1. Утвърждаване на конкурсни условия , начина и критериите за оценка на конкурсните условия на стартирана процедура за отдаване под наем с Решение №49/19г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ № 132

Докл.: Б.Чинков

 1. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот в м.”Липовец”.Докл.:А.БошнакРЕШЕНИЕ № 133
 2. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП в кв.1 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ № 134

Докл.: А.Бошнак

 1. Даване на съгласие по изработения проект за ЧИПРЗ в кв.7 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 135

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване на съгласие по изработен проект за ЧИПР в кв.55 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 136

 Докл.:А.Бошнак

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПР в кв.14 по плана на с.Света Петка. Докл.:инж.Али Палов РЕШЕНИЕ № 137
 2. Попълване на нов имот в кв.10 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ № 138

Докл.:инж.Али Палов

 1. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ № 139

Докл.:инж.Али Палов

 1. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Пашови. РЕШЕНИЕ № 140

Докл.:инж.Али Палов

 1. Разрешение за изработване на ПУП – ЧИ квартали 429, 430, 431, 432, 4321 ,439, 433, 434, 435, 436, 437 и 438 по плана на град Велинград.РЕШЕНИЕ № 141

Докл.:инж.Я.Савова

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Голямо блато”.РЕШЕНИЕ № 142

Докл.инж.Яна Савова

 1. Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.250 и кв.272 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 143

Докл.:Д.Кондева

 1. Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ улична регулация в кв.286 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 144

 Докл.:Д.Кондева

 1. Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ УПИ „За озеленяване” в кв.4023 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 145

Докл.:Д.Кондева

 1. По програмата за работа на ОбС:

- Отчет за дейността на „МЦ Велинград 2017” ЕООД за І-во тримесечие на 2019г.

- Отчет за дейността на „ВКТВ” ЕООД за І-во тримесечие на 2019г.

 1. Разрешение за изработване на план за регулация за имот с идентификатор 10450.137.46 и 10450.137.47, местност „Делове”.РЕШЕНИЕ № 146

Докл.:инж.Яна Савова

   33.Разрешение за изработване на план за регулация за имот с идентификатор 10450.137.48, местност „Делове”.РЕШЕНИЕ № 147

Докл.:инж.Яна Савова

 1. Дарение на специализиран автобус за превоз на лица с увреждания за нуждите на ДЦДВХУ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 148

Докл.:Ат.Вецов    

 1. Промяна характера на собствеността на недвижим имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост, находящ се на бул.”Съединение” с площ 194кв.м. РЕШЕНИЕ № 149

 Докл.:Н.Видаркинска

Коментарите са изключени!