РЕШЕНИЕ №2

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.01.2011г. с протокол №1.

ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Велинград за водене на преговори с Министерство на околната среда и водите.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §133, ал.3 от Закона за водите и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Упълномощава Кмета на Община Велинград да поиска от Министерството на околната среда и водите да предостави за безвъзмездно управление и ползване минералните води от  находище „Велинград – Чепино” и „Велинград – Лъджене”.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply