РЕШЕНИЕ № 122 /30.05.2019г.

Относно: Даване на разрешение на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД да предприеме действия по провеждане на процедура по ЗОП за закупуване на система за производство на кислород.

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и т.23 от ЗМСМА, чл. 342-347 от Търговския закон и чл. 11, ал. 1, т. 21 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Общински съвет – Велинград, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

I. Дава съгласие за закупуване от “МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград на кислороден генератор  при условията на финансов лизинг по чл. 342-347 от Търговския закон, съгласно погасителен план с равни месечни вноски, съгласно представена техническа спецификация.

II.Определя следните условия на финансовия лизинг:

1.Срок на финансовия лизинг – 36 месеца, считано от подписване на протокол за приемане на доставката.

2.Първоначалната вноска по договора се дължи не по-рано от подписване на протокол за доставка на кислороден генератор .Размерът на лизинговите вноски не може да бъде променян едностранно от Изпълнителя.

3.Първоначална вноска – до 10 % от стойността на кислородния генератор.

4.Максимален лихвен процент – лихвен процент формиран на база тримесечен SOFIBOR плюс фиксирана надбавка в размер до 5% и не може да бъде променян едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на друго основание (при лихвен процент на база EURIBOR), освен в случай, че по време на срока на доставката на кислородния генератор или съответно на лизинговия период бъдат променени нормативните документи, уреждащи размера на митата, акцизите,  дължимите данъци, такси и др. В този случай лизинговата цена се коригира съответно с настъпилите нормативни промени.

5.Еднократна административна такса за управление на договор за лизинг – до 2 % от финансираната стойност.

6.Остатъчната стойност се заплаща от “МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград в 30-дневен срок след изтичане на последния лизингов период и представяне на фактура в оригинал едновременно с прехвърляне на собствеността на Възложителя.

         Възлага на управителя на “МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград изпълнението на настоящото решение при спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №7 от дневния ред, по вх.№325/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!