РЕШЕНИЕ № 124 /30.05.2019г.

Относно: Вземане на решение за опрощаване на сума, представляваща неправомерно  получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете за периода от 06.11.2017 до 31.01.2018г. на Хр. Г. Г., живуща в гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Р.България и въз основа на доказателствата и фактите изложени в докладната записка, след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

 

            Общински съвет-Велинград изразява положително становище за опрощаване на дължимите държавни вземания на Хр.Г.Г. , представляващи неоснователно  получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 1103 .64 лв.

 

Настоящото решение изразяващо мотивирано становище на Общински съвет-Велинград заедно с цялата преписка  да бъде изпратено до Администрацията на Президента на Република България .

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №9 от дневния ред, по вх.№306/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!