РЕШЕНИЕ №3

По протокол №1/10.01.2011г.

Относно: Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/00813 от 08.10.2010г. по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Грашево, Община Велинград” сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.12, ал.5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 –2013 г.; чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №13/321/00813 от 08.10.2010г. по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоражения в с. Грашево, Община Велинград”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Светослав Илиев Симеонов, Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И :

            І.Изменя и допълва Решение №232/28.10.2010г.на Общински съвет – Велинград, както следва:

1.  Упълномощава  Кмета  на  общината Велинград  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  2 941687,10 лв. (два милиона деветстотин четиридесет и една хиляди шестотин осемдесет и седем лева и десет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 13/321/00813 от 08.10.2010г.  по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоражения”в с. Грашево, община Велинград” сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 13/321/00813 от 08.10.2010г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.01.2011г.,  Протокол №1, т.2 от дневния ред, при кворум от 21 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 21 гласа „за”,  „против”- няма, „въздържали се”- няма и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Велинград.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply