РЕШЕНИЕ № 127 /30.05.2019г.

Относно: Допълнение на Решение №86 на Общински съвет – Велинград от 28.03.19г., относно график за провеждане на процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина от корен.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Допълва Решение № 86 на Общински съвет – Велинград, взето по Протокол № 5, т. 24, на заседание, проведено на 28.03.2019г. с утвърден график от кмета на община Велинград за провеждане на  процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен – собственост на Община Велинград от Наредбата за добив на дървесина за обект № 2019-1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №12 от дневния ред, по вх.№315/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

                                                                           УТВЪРДИЛ:

                                                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА      ВЕЛИНГРАД  

                                                                                                 Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на  процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен – собственост на Община Велинград от Наредбата за добив на дървесина за

обект № 2019-1

Отдели попадащи

 в  горска територия собственост на Община Велинград, намираши се на територията на ДГС „Алабак“.

ГРАФИК за добив на стояща дървесина на корен

месец 2019 год.   Общо
І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
куб.м - - - - - - 10,00 100,00 60,00 30.00

20.00

9.00 229,00

                                                                                          Изготвил: Алекс  Бошнаков

Коментарите са изключени!