РЕШЕНИЕ № 132 /30.05.2019г.

Относно: Утвърждаване на конкурсни условия, начина и критериите за оценка на конкурсните условия на стартирана процедура за отдаване под наем с Решение №49/19г. на ОбС – Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2, чл.29, чл.95, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, Решение №49/28.02.2019 година на Общински съвет Велинград, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Утвърждава конкурсни условия, критериите и начина за оценка на конкурсните условия, определени с протокол с вх.№92-00/1602 от 15.05.2019 година на комисия назначена с заповед №702/15.05.2019 година на стартирана процедура с решение №49/28.02.2019 година за отдаване под наем  на поземлен имот с идентификатор 10450.502.1549 по кадастралната карта на гр.Велинград.

А/ Конкурсни условия:

-месечна наемна цена.

-да има действащо разрешително за водоземане от минерална вода от водоизточник сондаж №7 ВКП „Кремъчна баня” от находище на минерална вода Велинград – Лъджене, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

Б./ Критерии за оценка на конкурсните условия:

К1:Месечна наемна цена -40 точки.

К2:Да има действащо разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник сондаж №7 ВКП „Кремъчна баня” от находище на минерална вода Велинград – Лъджене, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик.- 60 точки.

В/. Начина за оценка на конкурсните условия:

Класирането на участниците да се извършва на база комплексен коефицент получен като сума от стойностите на коефициентите К1 до К2.

К /комплексно/ се изчислява по формулата:

К=К1+К2

Максималният брой точки за К /комплексно/ е 100 точки.Участниците се подреждат в низходящ ред, като на първо място се класира участникът, получил най -много точки , а на последно място участникът получил най-малко точки. Комисията класира на първо място участника събрал най много точки.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №17 от дневния ред, по вх.№321/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!