РЕШЕНИЕ № 138/30.05.2019г.

Относно: Попълване на нов имот  в кв.10 по плана на с.Всемирци.

Във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПРЗ на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г от ПЗР на Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на с.Всемирци, одобрен със Заповед №295/09.07.1987г. на ИК на ОбНС и нов утвърден кадастрален план със Заповед І1510 от 25.09.2015г. като поправката касае попълването на нов имот пл.№235, образуван за сметка на общински с пл.№9705/ за улица/, кв10 по плана на с.Всемирци.

            2.Дава съгласие с което Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№235, кв.10/, в ден и час – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с.Всемирци, Община Велинград.

           

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №23 от дневния ред, по вх.№307/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!