РЕШЕНИЕ № 139/30.05.2019г.

Относно: Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Кръстава, общ. Велинград, обл.Пазарджик одобрен със Заповед № 664 от 17.10.1961г.

На основание чл. 21, ал. (1) т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.8, ал.(1) от ЗОС и & 4 ал.5 ,т.6 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016 и & 4, ал.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

 1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и съсед на частни имоти по кадастрален план на с. Кръстава, общ. Велинград.

С проекта се иска допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 664 от 17.10.1961 г.

             2.Задължавам Кмета на Община Велинград да извърши законно установените процедури по изпълнение на т. 1.

           

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №24 от дневния ред, по вх.№297/15.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!