РЕШЕНИЕ № 141/30.05.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ЧИ квартали 429, 430, 431, 432, 4321 ,439, 433, 434, 435, 436, 437 и 438 по плана на град Велинград.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1) от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, становище на главен архитект и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за квартали 429,430,431,432,4321,439,433,434,435,436,437 и 438 по плана на град Велинград.

С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда, уличната регулация да се промени, като улица с о.т.2700-2707 се измества по съществуващата на място улица и става с ширина 6,00м и о.т.2700а-2707а. Улица с о.т.2700-2693 се измества, така че да се запазят съществуващите на място сгради и става с ширина 8,00м. и о.т.2693б-2693а. Улица с о.т.2712-2711 се измества, така че да се запазят съществуващите на място сгради и става с ширина 6,00м. и о.т.2712-2712а-2711а. Улица с о.т.2719-2713 се измества, така че да се запазят съществуващите на място сгради и става с ширина 8,00м. и о.т.2719а-2713а-2713. Улица с о.т.2720-2731 се измества, така че да се запазят съществуващите на място сгради и става с ширина 6,00м. и о.т.2720-2731а. Улица с о.т.2723-2733 се измества, така че да се запазят съществуващите на място сгради и става с ширина 6,00м. и о.т.2723-2733.

             Дворищната регулация се изменя, като вътрешните регулационни линии на част от парцелите в квартали 429,430,431,432,4321,439,433,434,435,436,437 и 438 се изместват по съществуващи на място огради и съобразно съществуващите сгради, съгласно изготвената идейна скица-предложение от ЕТ”Бучков-91-Васил Бучков”. Отреждането на всички УПИ се променя за новите имоти по КК на град Велинград.

              2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №26 от дневния ред, по вх.№316/20.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!