РЕШЕНИЕ № 143/30.05.2019г.

Относно: Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.250 и кв.272 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134 , ал.2 , т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           Дава съгласието си като  собственик на уличната мрежа за частично изменение на  план за регулация  и застрояване, както следва :

            -уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№1881-1884 се измества по съществуващите на място огради на УПИ IX, XVIII и XIX в кв.272 и УПИ V, XIII, IV, III и II в кв.250 по плана на гр.Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.05.2019г., Протокол №8, точка №28 от дневния ред, по вх.№292/10.05.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!