РЕШЕНИЕ № 150 /27.06.2019г.

Относно: Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.2018г. до 30.04.2019г. и решенията, които към 31.10.2018г. са били в процедура по изпълнение.

На основание  чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Приема Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода от 01.11.2018г. до 30.04.2019г. и решенията, които към 31.10.2018г. са били в процедура по изпълнение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №2 от дневния ред, по вх.№355/14.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!