РЕШЕНИЕ № 155 /27.06.2019г.

Относно Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот, петно №1 с площ от 20кв.м. находящо се в УПИ ХІХ „За здравни услуги” в кв.2 по плана на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и чл.29, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

1

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Одобрява  петно №1 за поставяне на временен преместваем обект с предназначение „За търговия с тестени изделия, сандвичи, плодове и зеленчуци, соковe и вода” с размери 4м. х 5 м.= 20 кв.м., одобрено от ЕСУТ на гр.Велинград с Протокол №3/16.06.2019 година и Решение №IХ.

2.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на Общински имот, а именно:

-петно №1 с предназначение „ За търговия с тестени изделия, сандвичи, плодове и зеленчуци, соковe и вода” за поставяне на преместваем обект с площ от 20 кв.м.,  находящо се в УПИХIХ, кв.2 по плана на с.Света Петка, за срок от 5 / пет / години.

3.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 70.00 лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.

4.Визията на преместнаемият обект да бъде съгласувана с главен архитект на Община Велинград, след сключване на договора със спечелилият процедурата наемател.

            5.Определя  за членове на комисията по провеждане на търга с явно наддаване, следните общински съветници:

………………

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №7 от дневния ред, по вх.№369/17.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!