РЕШЕНИЕ № 156 /27.06.2019г.

Относно: Одобряване на петна за поставяне на преместваеми съоръжения и сключване на договор за срок от една календарна година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4  от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Одобрява петна за поставяне на преместваеми съоръжения за /за търговия/ , одобрени от ЕСУТ на гр.Велинград:

  • Решение №VIII, Протокол №3 от 13.06.2019 година.

-петно №1 с площ от 54 кв.м., с размери 12 м.х 4,5 кв.м.

  • Решение№IX,  Протокол №3 от 13.06.2019 година

- Петно №1 с площ от 15 кв.м, с размери 3м х 5м.,за поставяне на маси за консумация,  разположено в тротоарна площ  между о.т.2236 и о.т.2207 на бул. „Съединение”  по плана на гр.Велинград.

-          Петно №1 с площ от 21 кв.м. и петно №2 с площ от 15 кв.м. за поставяне на преместваеми обекти –маси за консумация , разположено между о.т.1865 и о.т.1866 на бул. „Съединение” по плана на гр.Велинград с  размери:

       №1 – с размери 7м.х 3м.= 21 кв.м.

       №2 – с размери 5м. х 3м. = 15 кв.м.

-           Петно №1 с площ от 70 кв.м. за поставяне на преместваеми обекти –маси за консумация , разположено между о.т.2112 и о.т.2115 на ул. „Христо Смирненски” по плана на гр.Велинград с  размери:

        №1 – с размери 5м./ 3м./ 17,5м.= 70 кв.м.

-          Петно №1 с площ от 21 кв.м. и петно №2 с площ от 18 кв.м. за поставяне на преместваеми обекти –маси за консумация  в УПИ IV „За парк” кв.156 по плана на гр.Велинград с  размери:

       №1 – с размери 7м.х 3м.= 21 кв.м.

       №2 – с размери 6м. х 3м. = 18 кв.м.

-          Петно №1 с площ от 60 кв.м. и за поставяне на преместваеми обекти –маси за консумация  в УПИ X -6840, кв143 по плана на гр.Велинград с  размери:

        №1 – с размери 15 м.х 4м.= 60 кв.м.

-          Петно №1 с площ от 5 кв.м.  за поставяне на преместваеми обекти –маси за консумация , разположено между о.т.27 А и о.т.28 на бул. „Хан Аспарух” по плана на гр.Велинград с  размери:

       №1 – с размери 10 м.х 0,5м.= 5 кв.м.

-          Петна с номера №1,№2,№3 всяко едно с площ от 7,5 кв.м. за поставяне на преместваеми обекти –маси за консумация , разположено между о.т.183 А и о.т.183 В на ул. „Винчо Горанов” по плана на гр.Велинград с  размери:

       №1 – с размери 1,5 м.х 5 м. = 7,5 кв.м

       №2 – с размери 1,5 м.х 5 м. = 7,5 кв.м

       №3 – с размери 1,5 м.х 5 м. = 7,5 кв.м.

-           Петно №1 с площ от 20 кв.м.  за поставяне на преместваеми обекти –маси за консумация , разположено между о.т.133 и о.т.132 на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” по плана на гр.Велинград с  размери:

       №1 – с размери 4 м.х 5 м.= 20 кв.м.

2.Упълномощава Кмета на община Велинград да сключи договор за една календарна година.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №8 от дневния ред, по вх.№370/17.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!