РЕШЕНИЕ № 159 /27.06.2019г.

Относно: Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имоти 520001 и 520002 с площ 2300кв.м. в м. „Пирова Бърчина”.

Във връзка с необходимостта от подържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

              1.Не възразява по изготвения и приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имоти № 520001 и 520002 с площ 2300 кв.м. в местност „Пирова Бърчина“

             2. Задължава Кмет на Община Велинград да продължи процедурата по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №11 от дневния ред, по вх.№365/17.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!