РЕШЕНИЕ № 161 /27.06.2019г.

Относно: Даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на плана за регулация на улица между кв.4 и кв.19 по плана на с.Грашево.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1. Дава съгласие по изработения проект - проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№ 58-59-60-61 между кв.4 и кв.19 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

          С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№ 58-59-60-61 си измества по съществуващата на място улица и се образува нова улица с о.т. .№№ 58-59-60-60а-61 с ширина 8,00м.

          Дворищната регулация се изменя, вътрешните регулационни линии на засегнатите парцели се продължават и прекъсват до ново проектираната улица.

          Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в идейната скица.

          2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №13 от дневния ред, по вх.№368/17.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!