РЕШЕНИЕ №11

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, находящо се на ІІ-ри етаж от старата сграда на Общинска администрация за нуждите на ФК”Чепинец”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.50а, ал.2 от ЗФВС, чл.72, т.1 и чл.77, ал.1 от ППЗФВС, във връзка с чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за безвъзмездно отдаване под наем на помещение №15, находящо се на ІІ-ри етаж от старата сграда на Общинска администрация – Велинград, необходимо за нуждите на ФК „Чепинец” – Велинград – ПОС /публична общинска собственост/, акт №61/1998г.

         2.Определя срок за отдаване под наем 5 /пет/ години.

         3.В договора за отдаване под наем изрично да се уреди заплащането на консумираната ел.енергия и други разходи свързани с експлоатацията на наетия имот за времето на наемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply