РЕШЕНИЕ №12

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на обект „Най клуб”.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, поради изтичане срока на договора за наем и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

3

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Задължава Кмета на Община Велинград да открие процедура за отдаване под наем чрез  публичен търг с явно наддаване на обект „Най-клуб” /”Дискотека Пикадили”/, съставляващ ІІ-ри етаж на сграда, построена в УПИ ХХІ в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, с начална цена, съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти.

         2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, в срок един месец след влизане в сила на решението.

         3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга, следните общински съветници:

?     Георги Ачев

?     Венцислав Еличин

?     Георги Чинков

?     Лазар Белев

Резерва: Боряна Петричева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply