РЕШЕНИЕ №13

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Изграждане на ажурна ограда на имоти частна общинска собственост в кв.107 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, протокол от извършена проверка на място от 21.11.10г. от служители на Общинска администрация, назначени със Заповед №1417/19.11.10г. и жалби с вх.№032-01-243/14.09.10г., подадени от Цветан Анг. Кадьов, Силвия Ал.Кадьова и Страхил П.Аршинков и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

1

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Дава съгласие на Кмета на Община Велинград да започне процедура по изграждане на ажурна ограда на имотите частна общинска собственост УПИ ХVІІ имот с пл.№8136, УПИ VІІ имот с пл.№7393 и №3805 и УПИ ХVІІІ в кв.107 по плана на гр.Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply