РЕШЕНИЕ №15

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на нов имот в кв.189 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за попълване на кадастралния план с верните имотни граници на нов имот пл.№8510 в квартал 189 по плана на гр.Велинград, показано на скицата – проект с кафяв цвят.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply