РЕШЕНИЕ №16

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Даване съгласието относно верни граници на имот в кв.263 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

1

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие относно верни граници на имот пл.№960 и сгради в него в квартал 263 по действащия план на гр.Велинград, като малка част от имота попада в улична регулация, съгласно геодезическо заснемане, възложено на ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков”.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply