РЕШЕНИЕ №17

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик на улична мрежа за въздушна кабелна линия от кв.33 до кв.29 на с.Юндола.

         На основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

3

11

11

25

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Не дава съгласие в качеството си на собственик на уличната мрежа на Община Велинград за частично изменение на подробен устройствен план – схема за ел.захранване на обект: Нова въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 КV от т.А при ос.т.310 в кв.33 до т.В при ос.т.330В в кв.29 по плана на с.Юндола, Община Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз

Все още няма коментари.

Leave a Reply