Сесия 2019-07-24

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска РЕШЕНИЕ №165
 3. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2019/2020 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова     РЕШЕНИЕ №166  
 4. Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2019/2020 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова      РЕШЕНИЕ №167
 5. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г. -Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова РЕШЕНИЕ №168
 6. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.- Докл.: инж.П.Кондев      РЕШЕНИЕ №169
 7. Промяна в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, определен с Решение № 11, проведено на 19.11.2015 г.- Докл.:инж.Иван Пукнев  РЕШЕНИЕ №170
 8. Определяне на годишни начални наемни цени на ливади, пасища – мери и ниви в землище Велинград и землищата на територията на Община Велинград както следва:Света Петка, Драгиново, Цветино, Рохлева, Грашево, Абланица, Пащови, Чолакова, Горна Дъбева, Кръстава, Биркова, Юндола, Бозъова, Бутрева, Враненци.- Докл.: Илияна Бошнакова, Н.Келчева РЕШЕНИЕ №171
 9. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.- Докл.: Н.Келчева РЕШЕНИЕ №172
 10. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 502.2200 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, целият с площ от 549 кв.м. чрез продажба частта на общината:30 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10450.502.2200 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/ 06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 549 кв.м. на Г. Захариев и определяне пазарна цена на общинския имот/ул.”Кисловодск”№36/.- Докл.:Мариана Белухова, Н.Келчева РЕШЕНИЕ №173
 11. ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на част от ПИ с идентификатор по КК503.1290, /част от улица/ до кв. 64 по плана на гр.Велинград.- Докл.:арх.Ели Цинцеваинж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №174
 12. ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ и улица с о.т. № № 1458-1459 в кв.70 по плана на гр. Велинград.- Докл.:арх.Ели Цинцеваинж. Янко Чолаков  РЕШЕНИЕ №175 
 13. ПУП –  план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ   XI-„За административна сграда на община Велинград и парк”, кв. № 141 по плана на гр. Велинград.- Докл.:арх.Ели Цинцеваинж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №176
 14. ПУП – схема за трасета на подземни водопровод и канализация до ПИ 10450.217.16 и ПИ 10450.217.18, местност „Вельовица” по КК на град Велинград.- Докл.:арх.Ели Цинцеваинж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №177
 15. Разрешение за изработване на  ПУП за промяна предазначението на земеделски земи за ПИ 10450.6.202, местност „Синьо блато/Сивек” по КК на град Велинград и ПУП – Парцеларен план за водоснабдяване и електрозахранване към него.-Докл.:инж.Яна Савоваинж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №178
 16. ПУП – проект за частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VІ-273,262 в кв.16 по плана на с.Драгиново общ. Велинград. н.а.№197/1990г. Цанко Борисов Есев 1/2 и н.а.№150/1987г. н-ци Алеко Манушов Есев ? скица №968/25.11.2014г.- Докл.:А.Бошнакинж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №179
 17. ПУП –  парцеларен план за трасе на подземна КЛ НН от съществуващ стълб № 10-1, ТП ”Елбрус-Пътно” до имотната граница  на ПИ 10450.147.101 по КК на град Велинград.- Докл.:инж. Яна Савова, инж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №180
 18. Разрешение за изработване на  ПУП за промяна предназначението на земеделски земи, върху която е извършено строителство, местност „Тудора/Потока”- Докл.:инж. Яна Савова, инж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №181 
 19. Даване на разрешение за изработване на ПУП- схема за трасе на нов водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ“ в УПИ ІІІ-251 в кв.58а   по плана на с.Драгиново,Община Велинград.- Докл.:А.Бошнакинж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №182
 20. Разрешение за изработване на  ПУП за промяна предазначението на земя от горски фонд за част от ПИ 10450.227.4, местност „Начовото” по КК на град Велинград.- Докл.:инж. Яна Савова, инж. Янко Чолаков РЕШЕНИЕ №183
 21. По Програмата за работа на ОбС:

21.1 Счетоводен баланс и отчет към 30.06.2019г. на ”МЦ-Велинград 2017г.” ЕООД

21.2  Счетоводен баланс и отчет към 30.06.2019г. на ”МБАЛ-Велинград” ЕООД

21.3 Счетоводен баланс и отчет към 30.06.2019г. на ”ВКТВ” ЕООД- Велинград

21.4 Счетоводен баланс и ОПР за 2018г. на ”Паркинги и гаражи” ООД ;

21.5 Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност- Докл.: Р.Русев

22.  Доклад за Кмета на Община Велинград за одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им. РЕШЕНИЕ №184

23.Допълнение на СХЕМА по чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на  13 броя Временни преместваеми търговски обекти, одобрена с влязло в сила Решение №217/28.06.2018г на Общински съвет-Велинград в  упи I. с отреждане “За паркинг и услуги” в кв.397. РЕШЕНИЕ №185

 1. Одобряване на ПУП – Парцеларен план – Кабелна линия 1 kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на с идентификатор ПИ 10450.151.24 по КК на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №186
 2. ПРИЕМАНЕ на СХЕМА по чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на  1 брой Временен преместваем търговски обекти,  в  упи V с отреждане “За парк” в кв.397  с площ= 23000м-по Регулационния план на град Велинград,( имот пл.№5972-Публична Общинска собственост по обезсиления Кадастрален план), имот-ПОС  с идентификатор №10450.503.997 по Кадастрална карта на Велинград,  както следва: НОВО петно №1 (с площ=36м2)РЕШЕНИЕ №187
 3. Даване на съгласие за образуване на зони за търговия в с. Юндола за периода на провеждане на събор в с. Юндола през 2019 година. РЕШЕНИЕ №188
 4. ПУП – схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от общински водопровод „Чепино” до УПИ I-„За болница” в кв.65 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ №189
Коментарите са изключени!