РЕШЕНИЕ №18

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Даване съгласие за изготвяне на ПУП за кв.48 на гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, чл.121, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, чл.134, ал.1 и чл.135, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

2

1

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава изготвяне на ПУП за изменението на плана за регулация на УПИ №№ІХ – сладкарница, VІІІ – автоспирка, VІІ – универмаг и обслужваща улица с о.т., о.т.159-237, кв.34 по плана на гр.Сърница и преотреждането им в УПИ №VІІІ – за ЖС и търговски комплекс в чертите на ПИ №487.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply