РЕШЕНИЕ №19

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Даване съгласие за изготвяне на ПУП за кв.34 на гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, чл.121, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, чл.134, ал.1 и чл.135, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

2

1

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласието си за изготвяне на ПУП за преотреждане на УПИ №ІХ- „Търговия и услуги” в УПИ №ІХ – „Хотел, търговия и услуги” в кв.48 по плана на гр.Сърница.

         2.Разрешава изготвянето на ПУП за изменението на плана за регулация на УПИ №ІХ – „Търговия и услуги” и УПИ №VІІІ – съвет, поща, в кв.48 по плана на гр.Сърница, като площта на №ІХ – „Търговия и услуги” се увеличава с 290кв.м. за сметка на УПИ №VІІІ – съвет, поща, кв.48 по плана на гр.Сърница.

         3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply