РЕШЕНИЕ №20

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ликвидиране на съсобственост в кв.75 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №319/30.12.10г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик на дяловете за ликвидиране на съсобственост чрез доброволна делба между Община Велинград от една страна и от друга страна Зора Кръстева Мацанова и Ангел Иванов Мацанов в УПИ №LVІІІ /петдесет и осем – римско/- 7291 /седем хиляди двеста деветдесет и едно/ в УПИ №LІІ /петдесет и две – римско/ – 4360 /четири хиляди триста и шестдесет/ находящи се в кв.75 /седемдесет и пет/ по плана на гр.Велинград – кв.Лъджене, като стойността на дяловете, предмет на делбата е 1796лв. /хиляда седемстотин деветдесет и шест лева/ всеки един от тях без ДДС.

         2.Изпълнението на решението възлагаме на Кмета на Община Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply