РЕШЕНИЕ №21

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2.

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП за оптичен кабел от ЕТ „Агро Арапов – Серафим Арапов”.

         На основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка със становище на главен архитект и Заповед №923/15.07.10г. на Кмета на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие по чл.128, ал.3 и чл.149 от ЗУТ в качеството на собственик на ПОС – уличната мрежа в Община Велинград за одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на оптичен кабел от т.А-стълб в кв.284 по плана на гр.Велинград, между ос.т.1859 и ос.т.1858 на ул.”Милеви скали” в кв.Каменица, до т.Б – УПИ №ІІ-698, кв.27 по плана на с.Драгиново, Община Велинград със Заповед №1222/29.09.2010г. и издаване на последващо разрешение за строеж на същия обект.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply