Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 182/24.07.2019 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:

         Изработване на ПУП-схема за трасе на нов водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ“ в УПИ ІІІ-251 в кв.58а по плана на с.Драгиново,Община Велинград.

         Целта на разработката е да се определи трасе на нов подземен водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „Сладкарски цех“ на възложителя, който се намира в УПИ ІІІ-251 в кв.58а от плана на с.Драгиново, общ. Велинград. Присъединяването ще се осъществи от съществуващ водопровод, който преминава северно от ул. „Изгрев“ в зелената площ на УПИ І-Детска-градина в кв.58 от плана на с.Драгиново. В имота на възложителя ще се обособи водомерна шахта. Планът се изработва в съответствие с Глава ІV от ЗУТ- Мрежи и съоражения на техническата инфраструктура и в часност Раздел І чл.64 от ЗУТ Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Общата дължина на новия водопровод е 15 м.

          Трасето на водопровода започва от съществуващ водопорвод, който преминава северно от ул.“Изгрев“ в зелената площ на УПИ І-Детска-градина в кв.58 от плана на с.Драгиново, пресича ул.“Изгрев“ и достига до мястото, определено за изграждане на водомерна шахта в имота на възложителя – УПИ -251 в кв.58а от плана на с.Драгиново, общ.Велинград.

           В графичния матерял с червен, син и черен цвят са отразени елементите от кадастъра и регулацията, а за прегледност със зелена линия е отразено трасето на новия водопровод.

           Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

14.08.2019 г.

Коментарите са изключени!