Сесия 2019-19-09

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.2019г. – 31.07.2019г.  включително.- докл.: инж.Али Мареков Председател ОбС-Велинград РЕШЕНИЕ № 192
 3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2018г. -Докл. В. Благова- Дамова и К. Йовчева РЕШЕНИЕ № 193
 4. Промяна в бюджета на Община Велинград за 2019г.- Докл. В. Благова- Дамова и К. Йовчева РЕШЕНИЕ № 194
 5. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.-Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 195
 6. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕООД за изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2016-2020г. - докл.:В.Атанасов РЕШЕНИЕ № 196
 7. Кандидатстване на община Велинград по Оперативна програма ” Околна среда 2014-2020″ с проектно предложение “Модулна система за разделно събиране и управление на отпадъците в Община Велинград”,  Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16М1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“- докл.:Р.Халачева РЕШЕНИЕ № 197
 8. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0013-C01 от 08.05.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“ в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие”.- докл.:В.Атанасов РЕШЕНИЕ № 198
 9. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху първо авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0013-C01 от 08.05.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“ в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград”, сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие”. -докл.:В.Атанасов РЕШЕНИЕ № 199
 10. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” за проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград:с.Драгиново, с.Грашево, с.Пашови, с.Света Петка, с.Кръстава, Община Велинград сред получаване на предварително съгласие от Министъра на Финансите за поемане на краткосрочен дълг. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ № 200
 11. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” за обекти:път от край населено място гр.Велинград до център с Драгиново и изграждане на нов път от разклона след с.Абланица до начало с.Цветино, Община Велинград след получаване на предварително съгласие от Министъра на Финансите за поемане на краткосрочен дълг. Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ № 201
 12. Приемане на Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград 2019-2023г. - докл.:Р.Халачева РЕШЕНИЕ № 202
 13. Учредяване на безвъзмездно право на управление върху имот с индентификатор 10450.501.2061.3 в полза на ДГ „Радост“. Докл.:Иво Ардалиев и Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ № 203
 14. Промяна на отстъпено право на строеж, дадено с договор №811/20.12.2017 за имот пл.№ 8993 по обезсиления кадастрален план на Велинград, с идентификатор 10450.502.3479 по кадастралната карта на гр. Велинград от 7 кв.м. в УПИ № IV-2850-„За парк”, кв.156 по регулационен план на гр.Велинград.- докл.:инж. Я. Чолаков РЕШЕНИЕ № 204
 15. ПУП – схема за трасета на подземни водопровод и канализация до ПИ 10450.217.16 и ПИ 10450.217.18, местност „Вельовица” по КК на град Велинград.- докл.:арх.Ели Цинцева и инж. Я. Чолаков РЕШЕНИЕ № 205
 16. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на подземна КЛ НН от съществуващ стълб № 10-1, ТП ”Елбрус-Пътно” до имотната граница на ПИ 10450.147.101 по КК на град Велинград.- докл.:инж.Яна Савова и инж. Я. Чолаков РЕШЕНИЕ № 206
 17. Разрешение за изработване на – ПУП за промяна предазначението на земеделски земи за ПИ 10450.4.90, местност „Устето/Манд. кория” по КК на град Велинград.- докл.:инж.Яна Савова и инж. Я. Чолаков РЕШЕНИЕ № 207
 18. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІХ-8264 „За производство и услуги”, УПИ ХХІV-8843 „За производство и услуги, имот 10450.502.2569 по КК и на част от ул.”Никола Ракитин” в кв.117 по плана на гр.Велинград. Докл. :арх.Ели Цинцева и инж. Я. Чолаков РЕШЕНИЕ № 208
 19. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот на н-ци Алиш Мустафов Дженев в местност „Липовец”. Докл.:А.Бошнак и инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ № 209
 20. Даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.39 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак и инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ № 210
 21. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.99 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак и инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ № 211
 22. Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ УПИ ХХХІІ-ЖС-свързано застрояване с УПИ VІІ-3201 и ХХХVІІ-1701,1703, кв.4023 по плана на гр.Велинград.Докл.: инж. Я. Чолаков РЕШЕНИЕ № 212
 23. По Програмата за работа на ОбС:

23.1.Информация за състоянието на училищната мрежа в Общината и тенденции в развитието и през учебната 2019-2020г.

23.2. Разглеждане на Наредба за провеждане на обществени публични обсъждания в Община Велинград –отложена

 1. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.97 по плана на гр.Велинград. Докл.Д.Кондева, инж.Я.Чолаков РЕШЕНИЕ № 213
 2. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.9.146, местност „Сивек” по КК на гр.Велинград.- Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 214
Коментарите са изключени!