РЕШЕНИЕ № 194/19.09.2019г.

Относно: Промяна в  бюджета на Община Велинград за 2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ, относно промяна бюджета на Община Велинград за 2019г., във връзка с изпълнение на част от собствените приходи в частта на  не данъчните  приходи   и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Приема промяна в бюджета на община Велинград за 2019г.

2.Увеличава приходната част на общинския бюджет в частта собствени приходи със сумата 199 790 лв., както следва:

Увеличение:                                                                         

Приходна част :                                                                                         -            199 790

Неданъчни приходи

§4500 – Помощи и дарения от страната                                                  -           199 790

§4501 – текущи помощи и дарения от страната                                     -              10 866

§4503 – капиталови помощи и дарения от страната                              -           188 924

Всичко:                                                                                                        -

3. Увеличава разходната част на общинския бюджет със сумата 199 790 лв. в дейности по

 параграфи, както следва:

Разходна част:                                                                                           -           199 790

Местни дейности                                                                                       -           198 304                                                         

Увеличение :

Функция”Общи държавни служби”                                                     -               2 000

Група „Изпълнителни и законодателни органи”

Дейност:”Общинска администрация”

§4214 – обезщетения и помощи по решение на общински съвет         -              2 000

Всичко:                                                                                                        -              2 000

Функция „ Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и  опазване на околната среда”

 

Група” Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”-188 924

 

 

 

Дейност :” Водоснабдяване и канализация”

§5100 – основен ремонт на ДМА                                                             -           188 924

Всичко:                                                                                                                    188 924

Функция „ Почивно дело , култура и религиозни дейности„          -               6 880

Група „ Култура „                                                                                    -               4 420

Дейност :” Други дейности по културата”

§1020-разходи за външни услуги                                                             -               4 420

Всичко :                                                                                                       -               4 420

Група „ Физическа култура и спорт „                                                  -               2 460

Дейност:”Спортни бази за спорт за всички”

§1020- разходи за външни услуги                                                            -               2 460

Всичко:                                                                                                        -               2 460

Функция „ Образование „                                                                       -                  500

Дейност :” Детски градини „ / ДГ”Радост”/

§1015 – материали                                                                                      -                  500

Всичко:                                                                                                        -                  500

Държавни дейности дофинансирани със собствени приходи          -              1 486

Функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”               -             1 486

 

Дейност :” Дневни центрове за лица с увреждания” – / „Надежда”/-            1 486

§1014 – учебни и научно – изследователски разходи и книги за

библиотеките”                                                                                            -              1 486

Всичко:                                                                                                        -              1 486

Възлага изпълнението на решението на Кмета наОбщина Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №4 от дневния ред, по вх.№463/30.08.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!