РЕШЕНИЕ № 195/19.09.2019г.

Относно: Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

1

25

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

 1. Изменя обект „„Частично преасфалтиране и изкърпване на дупки на ул. “Никола Вапцаров” /околовръстен път/, Велинград”” на стойност 40 000лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 2. Изменя обект „„Възстановяване асфалтова настилка след подмяна на водопровод по ул. “Хр. Смирненски”, гр. Велинград”” на стойност 30 800лв от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 3. Изменя обект „„цялостно асфалтиране на ул. “Йорданка Чанкова””” на стойност 12 640лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 4. Изменя обект „„изграждане фонтан в парка при кооперативния пазар, Велинград”” на стойност 86 000лв от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 5. Изменя обект „„изграждане фонтан на кръговото при гарата, гр. Велинград”” на стойност 90 000лв от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 6. Изменя обект „изграждане на канализация от Белодробната болница до Вельова баня” на стойност 120 000лв от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 7. Изменя обект „асфалтиране на улици в с. Враненци” на стойност 20 000лв от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 8. Изменя обект „асфалтиране на улици в с. Всемирци” на стойност 19 220лв. от ЦС от РБ в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 9. Изменя обект „доставка и монтаж на павилиони в централна градска част, гр. Велинград” на стойност  65 000 лв. от програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като намалява стойността на обекта с 35 000 лв. и същият става „доставка и монтаж на павилиони в централна градска част, гр. Велинград” на стойност 30 000лв. от продажба на общински земи. Средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 10. Изменя обект „„ полагане бордюри и бетонова настилка на улици „Цар Самуил” и ул. „Боляри 1 и 2” на стойност  85 227 лв. от програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като намалява стойността на обекта с 43 200 лв. и същият става „ полагане бордюри и бетонова настилка на улици „Цар Самуил” и ул. „Боляри 1 и 2” на стойност 42 027лв. от продажба на общински земи. Средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 11. Изменя обект „изграждане подпорна стена на ул. “Милеви скали”” на стойност  20 000 лв. от програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г, като намалява стойността на обекта с 9 644 лв. и същият става „изграждане подпорна стена на ул. “Милеви скали”” на стойност 10 356лв. от продажба на общински земи. Средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 12.  Преразпределя средствата в размер на 506 504 лв., като 19 220лв. от ЦС от РБ и 487 284 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2019г., както следва:

12.1 – изменя т.9 на Решение № 169 от 24.07.2019г. на Общински съвет Велинград, като увеличава с 39 960лв. от продажба на общински земи, средствата за преразпределяне от продажба на общински земи и стойността им става 640 926 лв., а общата стойност за преразпределяне става 640 926 лв.;

12.2          – 93 610лв. от продажба на общински земи за до финансиране на обект „Изграждане детска градина в с. Драгиново”” в програмата за капиталови разходи на общ. Велинград за 2019г.;

12.3          – 9 000лв. от продажба на общински земи за до финансиране на обект „Подмяна водопровод за минерална вода в с. Драгиново.”” в програмата за капиталови разходи на общ. Велинград за 2019г.;

12.4          – 19 220 лв. от ЦС от РБ за асфалтиране на улици в с. Враненци в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.5          – 20 000лв от продажба на общински земи за асфалтиране на улици в с. Всемирци в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.6          – 35 030лв. от продажба на общински земи за закупуване на бетонови бордюри за улица „8 ми Март” в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.7          – 10 940 лв. от продажба на общински земи за реконструкция и подмяна на отводняването по ул. “Бистрица”,  гр. Велинград в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.8          – 25 090 лв. от продажба на общински земи за реконструкция и подмяна канализация в с. Рохлево в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г;

12.9          – 64 000 лв. от продажба на общински земи за реконструкция и подмяна на водопровод за минерална вода по ул. „Будилник”, гр. Велинград в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.;

12.10      – 42 500 лв. от продажба на общински земи за до финансиране на обект „Ремонт и реконструкция на надземна част на Сондаж №4 „Власа“ в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.;

12.11      – 1 050 лв. от продажба на общински земи за закупуване и доставка на компютър за общинска администрация Велинград в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.12      – 9 252 лв. от продажба на общински земи за закупуване на чугунени капаци за РШ и ДШ за улица „8 ми Март” и бул. „Вела Пеева” в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.13      – 40 900 лв. от продажба на общински земи за изграждане на 4 броя укрепителни стени в с. Света Петка в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.14      – 10 644 лв. от продажба на общински земи за обект „направа тротоари и асфалтиране на ул. “Владо Черноземски” /над Историческия музей/” в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.15      – 11 700 лв. от продажба на общински земи за обект „Реконструкция на улични линейни и единични оттоци на ул. “Димитър Мечев”” в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.16      – 16 610 лв. от продажба на общински земи за обект „Реконструкция на улични линейни и единични оттоци по ул. “Боляри” и ул. „Цар Самуил”” в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.17      – 8 070 лв. от продажба на общински земи за обект „Реконструкция на улична канализационна мрежа от ул. “Боляри” до ул. „Цар Самуил” – 50 м.л.” в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.18      – 20 700 от продажба на общински земи за обект „извършване енергийно обследване на уличното осветление в населените места на общ. Велинград.” в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.19      – 25 000 лв. от продажба на общински земи за закупуване на багер за кметство с. Драгиново в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

12.20      – 3 228 лв. от продажба на общински земи за закупуване и доставка на скенери за общинска администрация в програмата за капиталови разходи за 2019г.;

13. Съгласно чл. 60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки.

Възлага изпълнението на решението на Кмета наОбщина Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №5 от дневния ред, по вх.№483/09.09.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!