РЕШЕНИЕ № 200/19.09.2019г.

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор №13/07/2/0/00068 от 27.11.2017г. по подмярка 7.2 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“, след получаване на предварително съгласие от Министъра на Финансите за поемане на краткосрочен дълг, съгласно чл. 130 з, ал. 2 от Закона за Публичните Финанси.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор №13/07/2/0/00068 от 27.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“, сключен между община Велинград и Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

13

5

7

25

29

            Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Не Одобрява предложението на кмета на община Велинград за поемане на  краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор №13/07/2/0/00068 от 27.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“, сключен между Община Велинград и Държавен фонд “Земеделие”-РА, при следните основни параметри:

  • максимален размер на дълга – до 965 345,45лв. ( деветстотин шестдесет и пет хиляди триста четиридесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки );
  • валута на дълга – български лева /BGN/;
  • вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект №13/07/2/0/00068 „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.;
  • начин на обезпечаване – Договор №13/07/2/0/00068 от 27.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“, сключен между община Велинград и Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция;
  • условия за погасяване:

-         срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор №13/07/2/0/00068 от 27.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“;

-         погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на окончателното плащане по Договор №13/07/2/0/00068 от 27.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“;

-         източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане по Договор №13/07/2/0/00068 от 27.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“;

-         максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/;

-         такси, комисионни и други – не се дължат;

-         влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на разходите.

2. Не възлага на кмета на Община Велинград да подаде писмена заявка за кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор №13/07/2/0/00068 от 27.11.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка, село Кръстава, община Велинград, Област Пазарджик“, сключен между община Велинград и Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.

Възлага изпълнението на решението на Кмета наОбщина Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №10 от дневния ред, по вх.№485/09.09.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!