РЕШЕНИЕ № 210/19.09.2019г.

Относно:Дава съгласие по изработения проект- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-482, УПИ VІ-481 и нова улица с о.т.№№ 174а-168а в кв.39 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

                1.Дава съгласие по изработения ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-482, УПИ VІ-481 и нова улица с о.т.№№ 174а-168а в кв.39 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

                 С проекта за частично изменение на план за регулация, уличната регулация в кв.39 по плана на с.Драгиново се променя по следния начин: Образува се нова улица с о.т.№№174а-168а по съществуващата на място улица с широчина 7,0 м., която обслужва всички имоти в квартала, но не съществува в регулационния план. В следствие на това се формира нов квартал 39А, за сметка на частта от кв.39, която попада на север от новата улица, а границите на УПИ ХХ-478, ІІ-480, ІІІ-472, ІV-483 се променят до новата улица. Дворищната регулация за УПИ V-482 и VІ-481 за всички засегнати имоти от разработката се променя, като дворищните регулационни линии се съпоставят с имотните граници на основание §8 от ЗУТ. По този начин след направените промени имотите с площ, както следва:

        в кв.39: УПИ V-482 е с площ 675.00 кв.м.

        УПИ VІ-481 е с площ 450.00 кв.м.

        УПИ ІV-484 след промените 355 кв.м.

        УПИ ХІХ-485 след промените 495 кв.м.

        УПИ ХVІІІ-486 след промените 150 кв.м.

        УПИ ХVІІ-483 след промените 775 кв.м.

        УПИ ХVІ-487 след промените 520 кв.м.

        УПИ ХV-488 след промените 470 кв.м.

        в кв.39а: УПИ ХХ-478 след промените 606 кв.м.

        Нов УПИ ІV-479 след промените 183 кв.м.

        УПИ І-477,476 след промените 256 кв.м.

        УПИ ІІ-480 след промените 340 кв.м.

        УПИ ІІІ-472 след промените 300 кв.м.

                 С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VІ-481- свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата, както и свързано едноетажно застрояване с УПИ V-482, както е показано в графичната част. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

                  Устройствените параметри са следните: етажност до 3 етажа височина 10 м.; плътност на застрояване-до 60%; Кинт-до 1,2; озеленяване- 40%; устройствена зона „Жм“.

               Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

             2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета наОбщина Велинград.

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.09.2019г., Протокол №13, точка №20 от дневния ред, по вх.№670/05.09.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!