РЕШЕНИЕ №1

Относно: Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.
 

На основание чл.21, ал.1, т.3, чл.24, ал.1 от ЗМСМА, протокол на временна комисия по избора и след проведено тайно гласуване  с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «невалидни»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

2

7

29

29

Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

              Избира за Председател на Общински съвет – Велинград – Елисавета Димитрова Сариева.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2019г., Протокол №1, точка №1 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Елисавета Сариева/

Коментарите са изключени!